Verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN – TOTSTANDSKOMING VAN HET CONTRACT
1.1. Alle hiernavolgende voorwaarden en bedingen maken integraal deel uit van al onze offertes en van iedere verkoopsovereenkomst die wordt afgesloten. Behoudens andersluitend beding wordt de koper geacht van alle voor voorwaarden kennis te hebben genomen en die te hebben aanvaard. 
1.2. Elke verzaking of wijziging aan deze algemene voorwaarden zal slechts geldig zijn indien zij vooraf schriftelijk door beide partijen werd aanvaard.


2. OFFERTE
2.1. Aard Al onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten en inlichtingen van allerlei aard verstrekt aan de koper, maken geen offerte uit en binden ons geenszins. De offerte die het voorwerp uitmaakt van een bestek is slechts geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. De verkoper kan slechts gehouden zijn door zijn offerte als de bestelling van de koper hem bereikt tijdens voormelde termijn. De in de offerte aangeduide prijzen zijn slechts geldig onder voorbehoud van een bestelling va  alle in de offerte voorziene goederen. Zijn niet inbegrepen in het aanbod, behoudens uitdrukkelijke andersluidend beding: 
- Alle werken in verband met de plaatsing, de aansluiting en de inwerkingstelling, hetgeen evenwel het voorwerp kan uitmaken van een bijzondere offerte die wordt verstrekt op aanvraag;
- Alle werken en materialen in verband met de bescherming en verpakking.
2.2. Voorstudie en bijlage bij de offerte Alle bijlagen, plannen en schem's van materiaal, die worden gevoegd bij elk bestek, gelden slechts als aanduiding. De verkoper mag wijzingen aanbrengen aan het materiaal tot op het ogenblik van de goedkeuring van de bestelling en zelfs daarna, maar dan onder de uitsluitende voorwaarde dat het minstens een adequate eigenschappen heeft of in overeenstemming is met de in de bestelbon geformuleerde noden van de koper. De plannen en de montage-schema's die gebeurlijk zijn toegevoegd bij documenten en het aanbod, zijn slechts bijgevoegd om eventueel bij te dragen tot het vinden van de oplossing van één of andere moeilijkheid en verbinden geenszins de verkoper; Het komt de koper toe een eventuele studie te laten uitvoeren in verband met de plaatsing, de inpasbaardheid en de montage. De koper zorgt er eveneens voor dat de geldende regels in verband met geluid, hygiëne en veiligheid worden nageleefd, zelfs indien een speciaal materiaal werd geleverd op zijn aanvraag ( al dan niet vergezeld van bijkomende documenten). De verkoper kan slechts instaan voor de conformiteit van het materiaal aan bijzondere vereisten indien deze zijn gesteld ten laatste bij de aanvaarding van de bestelling of in een brief waaruit de uitrdrukkelijke aanvaarding ervan blijkt. Evenwel kan de verkoper, op uitdrukkelijke aanvraag, aanvaarden om bepaalde studies in verband met plaatsing, inpasbaarheid of montage zelf uit te voeren of te laten uitvoeren, wat dan het voorwerp zal uitmaken van een aparte facturatie en waarbij de verkoper slechts aansprakelijk zal kunnen worden gesteld in geval van zware fout zijnentwege inzake het niet naleven van de regels van goed vakmanschap. Vormt ook eveneens het voorwerp van een bijzondere facturatie, elke door de verkoper aanvaarde en uitgevoerde studie op aanvraag van de koper in verband met de vervaardiging van een speciaal materiaal. 

3. INDUSTRIËLE EIGENDOMMEN
3.1. Alle ontwerpen, studies, schetsen, plannen, bestekken, foto's, gravuren, drukwerken, enz ... die werden ter beschikking gesteld door agenten, vertegenwoordigers of personeel van de verkoper, zelfs in geval van bijzondere vergoeding, zijn en blijven eigendom van de verkoper. Zij dienen hen te worden gerestitueerd op eenvoudige aanvraag indien hun terbeschikkingstelling niet werd gevolgd door een bestelling van overeenstemmende apparaten. De verkoper behoudt zich tevens volledig de intellectuele eigendom van voormelde documenten voor, evenals van alle industriële eigendomsrechten die eruit zouden kunnen voortvloeien. De koper verbindt er zich toe deze bescheiden ten vertrouwelijken titel onder zich te houden en ze geenszins over te maken, te verspreiden, af te staan, te reproduceren of uit te voeren zonder voorafgaande speciale schriftelijke toelating van de verkoper. 
3.2. Het is de koper verboden om andere producten onder de merk- en/of handelsnaam van de verkoper te verkopen. Evenzo mag dergelijke merk- of handelsnaam van de verkoper geenszins worden gebruikt voor voorwerpen enz... die door de koper zelf worden vervaardigd zonder toelating van de verkoper

4. BESTELLINGEN EN AANVAARDINGEN 
4.1. Door ondertekening voor akkoord van de kopij van het aanbod en de terugsturing ervan aan de verkoper, verbindt de koper zich op definitieve wijze                                                                4.2. De bestellingen door de koper zullen slechts worden uitgevoerd op voorwaarde dat zij zijn aanvaard door de verkoper en dat ze zijn vergezeld van het overeengekomen voorschot in de offerte van de verkoper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4.3. Elke verandering van een bestelling ontslaat de verkoper de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn na te leven.                                                                                                                  4.4. Elk voorschot dat naar aanleiding van de bestelling werd ontvangen, is definitief verworpen, behalve in geval van wanprestatie door de verkoper, ten laatste drie maanden na een ingebrekestelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4.5. In geval van annulering van een bestelling van materiaal dient het deel van de uitgevoerde bestelling of dat deel van de bestelling dat in uitvoering is op het ogenblik van de ontvangst van de betekening van de annulering, betaald te worden. Onder de bestelling in uitvoering verstaat men niet alleen dat deel van de bestelling waarvan de werkelijke uitvoering een aanvang heeft genomen, maar ook dat deel dat in voorbereiding is, alsook de specifieke stock, en de bestellingen die niet meer konden geannuleerd worden bij eventuele leveranciers en onderaannemers. 

5. DE PRIJS 
5.1. De opgegeven prijzen gelden als aanduiding, behoudens in geval van uitdrukkelijke vermelding van een termijn tijdens dewelke een optie wordt genomen, alsook van een vaste prijs of een bepaalbare prijs onafhankelijk van beide partijen.
5.2. Eventuele bestellingen, geplaatst buiten voormelde optietermijn zullen gebaseerd worden op de geldende prijs op het ogenblik van de uitdrukkelijke bevestiging van de bestelling, afhankelijk van verschillende elementen zoals de aankoopprijzen, de loonkost, de salarissen, de sociale bijdragen of de publieke lasten, de belastingen, de verzekeringspremies en andere kosten.
5.3. De in de aanvaarding van de bestelling vermelde prijzen zijn prijzen BTW exclusief, voor de apparaten zonder meer, niet verpakt, ter beschikking gesteld in de werkplaatsen van de verkoper. De prijzen begrijpen dus geenszins de kosten van de verpakking, het laden en het lossen, het transport of de verzekering, enz...
5.4. Elke gevoelige vermindering van de bestelde hoeveelheid zal van rechtswege een verandering van de prijs der apparaten per stuk met zich meebrengen.
5.5. De prijs van eventuele werkuren zal bepaald worden in functie van het aantal dat nodig is voor de overeengekomen prestatie.

6. TERBESCHIKKINGSTELLING - OVERDRACHT - LEVERINGSTERMIJNEN 
6.1. Ongeacht de bestemming van het materiaal en de betalingsvoorwaarden, wordt de terbeschikkingstelling ervan geacht te hebben plaatsgevonden in de werkplaatsen of de magazijnen van de verkoper.
6.2. De risico-overdracht is voltrokken op het ogenblik van de betekening van deze terbeschikkingstelling, namelijk door de leveringsbon. De verzending van de koopwaar gebeurt op risico van de koper, behoudens verhaal van deze laatste tegen diegenen die hij zou belast hebben met de verpakking, het laden en het lossen, het transport, en dit, ongeacht alle andere aanwijzingen zoals “afgeleverd franco station, op de kaai, bij de koper of tegen gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de transportkosten”, gezien dergelijke vermeldingen vermoed worden te slaan op de betaling en niet op de risico-overdracht, noch op de verantwoordelijkheid van de verkoper. De verkoper verbindt zich ertoe die goederen te leveren zoals vermeld in het aanbod zoals het werd aanvaard.
6.3. In geval van vertraging in de levering met meer dan dertig dagen ten aanzien van de leveringsdatum, zal de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 2,48 € per dag, met een maximum van 20 % van de prijs.
6.4. De verkoper is van rechtswege ontslagen van enige aansprakelijkheid in verband met de leveringstermijnen ingeval: 
1) de betalingsvoorwaarden door de koper niet werden gerespecteerd, ,
2) de technische of commerciële inlichtingen die de koper dient over te maken en die nodig zijn om de bestelling te kunnen uitvoeren, niet tijdig zijn overgemaakt of niet binnen het vooropgestelde tijdsbestek,
3) overmacht zoals bijvoorbeeld: lock-out, staking, epidemie, oorlog, sabotage, brand, waterschade, werkpanne, het laten afweten van belangrijke stukken tijdens de fabricage, onderbrekingen of vertragingen in het vervoer of ontvangst van grondstoffen.

7.  EIGENDOMSVOORBEHOUD 
7.1. De eigendomsoverdracht is slechts voltrokken ten opzichte van de koper bij volledige betaling van de prijs van de apparaten of goederen, van de bijhorende kosten en taksen. Bij gebrek aan betaling is de verkoper gerechtigd de goederen terug te eisen en over te gaan tot het vaststellen van de verbreking van de koop op basis van een eenvoudige betekening, zijnde een geschrift binnen de acht dagen na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, onafgezien van elk andere aanspraak op schadevergoeding. De koper verbindt er zich toe om, tot volledige betaling van de prijs van de goederen, aan deze geen wijzigingen aan te brengen, ze niet te incorporeren of om te vormen, noch er de identificatieplaatjes van te verwijderen. Het is de koper verboden om de goederen te verkopen zolang hij de volledige prijs niet heeft betaald
7.2. Het is tevens verboden de goederen en/of de koopwaar als onderpand te laten gelden of te gebruiken als waarborg voor een schuldvordering van een derde.
7.3. Het risico met betrekking tot de verkochte goederen wordt onmiddellijk aan de koper overgedragen, niettegenstaande het uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud.

8.  ONTVANGST - KLACHTEN - TERUGZENDINGEN 
8.1. De conformiteit van de levering dient te worden onderzocht door de koper op het ogenblik van de ontvangst der goederen. Vergissingen in de levering dienen te worden vermeld op de leveringsbon, de factuur of de transportdocumenten; elke klacht in verband met de niet conforme levering of zichtbaar gebrek dient schriftelijk te worden bevestigd aan de verkoper binnen de drie dagen vanaf de levering. Bij gebreke hieraan zal geen rekening worden gehouden met de klachten in dit opzicht.
8.2. Getransformeerde goederen worden geacht aanvaard te zijn door de koper.
8.3. De verpakking en de inhoud van eventuele geleverde niet-conforme goederen dienen te worden bewaard door de koper.
8.4. De retourzendingen van de geleverde goederen worden slechts aanvaard indien de verkoper deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft toegestaan en indien ze zijn gebeurd conform zijn instructies. Deze goederen moeten de verkoper franco bereiken en dienen zich in een nieuwe en perfecte staat te bevinden. In geval van retourzendingen van beschadigde materialen, zal een gebeurlijk en voorafgaandelijke reparatie bevolen worden door de verkoper op kosten van de koper, wat zal dienen te worden betaald voor iedere uitwisseling met ander materiaal.

9.  DE BETALINGEN 
9.1. Facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper op eenvoudige aanvraag, contant, onder rembours, of middels overschrijving op een bankrekening of een cheque-rekening zoals aangeduid door de verkoper.
9.2. De niet- of laattijdige betaling van een factuur of een gedeelte van een factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het volgende met zich meebrengen:                                       1) de opeisbaarheid van alle andere facturen, zelfs diegene die nog niet opeisbaar zijn,                                                                                                                                                                                       2) een boetebeding ten belope van 10 %,                                                                                                                                                                                                                                                                       3) een moratoire intrest ten belope van 10 % per jaar.                                                                                                                                                                                                                                              9.3. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn indien zij niet worden geprotesteerd binnen de acht dagen. 

10. DE WAARBORG
10.1. Binnen de grenzen van de waarborg die hem is toegestaan door de constructeur of zijn leverancier waarborgt de verkoper het door hem verkochte en geleverde materieel tegen elke fabricagefout of functioneel gebrek, ongeacht of zij voortkomen uit een gebrek in de conceptie, de grondstoffen, de fabricatie of de uitvoering en dit onder volgende voorwaarden:
10.2. De waarborg geldt slechts voor de leveringen die verkocht werden door de verkoper. Hij strekt zich niet uit tot de materialen waarin de leveringen van de verkoper door deze laatste zouden zijn geïncorporeerd en in het bijzonder, tot de eigenschappen/karakteristieken van deze materialen.
10.3. Ingeval de apparaten zijn geïncorporeerd door de koper zelf of door een derde in om het eender welk materiaal, dan zijn enkel zij verantwoordelijk voor de aanpassing, de keuze en/of het feit dat het geleverde door de verkoper al dan niet adequaat is. De waarborg kan geenszins toegekend worden in geval van gebrekkige montage, aanpassing, conceptie en functionering van het geheel of van de delen van deze als dusdanig gecreëerde combinatie.
10.4. Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de waarborg, de gebreken en/of de schade die het onmiddellijk gevolg zijn van, of die gebleken zijn in het kader van één van volgende uitsluitingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - elke onachtzaamheid, vergissing omtrent de aansluiting of manipulatie, elk gebruik van de uitrusting anders dan de technische specificaties van de verkoper, zoals die beschreven in de           gebruiksaanwijzing die aan de koper wordt gegeven, of, in het algemeen, het verkeerdelijk of abusievelijk gebruik ervan;                                                                                                                           - elke interventie, regeling, herstelling of soortgelijke praktijken in verband met de onderhoudswerken uitgevoerd door eenieder die daartoe niet werd erkend door de verkoper;                           - elke brand, waterschade, ongevallen of gebreken in de klimaatregeling, stormen, gevolgen van de stormen of weerkundige rampen;                                                                                                     - elke daad of schadetoebrengende fout, veroorzaakt door gelijk wie, inbegrepen de koper zelf of zijn aangestelden;                                                                                                                                     - de schade veroorzaakt door het transport, zelfs indien de levering franco gebeurt. 
10.5. In ieder geval dient elk gebrek aan de verkoper te worden gemeld per aangetekende brief en dit binnen de acht dagen vanaf het ogenblik van de ontdekking ervan en uiterlijk binnen de zes maanden na de levering, dit op straffe van verval van enige aanspraak. 

11. ONTBINDEND BEDING
De niet-betaling door de koper binnen de gestelde termijnen brengt van rechtswege de verbreking van alle met de verkoper gesloten en onbetaald gebleven koopovereenkomsten met zich mee indien de door de verkoper aangetekend verzonden ingebrekestelling in betaling niet wordt gevolgd door een betaling binnen de acht dagen. 

12. VERPAKKINGEN
Alle verpakkingen en beschermingen van de apparaten voor het transport en de opslag worden gefactureerd bovenop de goederen. Bij gebreke aan speciale aanduiding worden alle verpakkingen voorbereid door de verkoper volgens hetgeen hij nodig acht in functie van de aard van de goederen en van het transport en van de opslag. De verpakkingen worden niet terug genomen. 

13. TRANSPORT
Alle operaties in verband met transport, verzekeringen, douane, enz... zijn ten laste en gebeuren op risico van de koper aan wie het toekomt de gearriveerde verzendingen te verifiëren bij aankomst en, gebeurlijk zich te verhalen tegen de transporteur of tegen de transporteur-commissionair of de tussenpersoon, zelfs indien de verzending franco werd afgeleverd.

14. OVERDRACHT EN INDEPLAATSSTELLING 
De verkoper heeft het recht zich te laten vervangen in de uitvoering van zijn verbintenissen door gelijk welke andere juridische persoon die hij geschikt acht het contract uit te voeren.

15. JURISDICTIE
Partijen komen overeen om alle middelen aan te wenden teneinde tot een minnelijke oplossing te komen. Bij gebreke aan dergelijke minnelijke oplossing kan de verkoper - naar keuze - procedure inleiden hetzij voor de rechtbanken bevoegd in het rechtsgebied waarin hij zijn maatschappelijke of administratieve zetel heeft, hetzij voor de rechtbanken bevoegd in het rechtsgebied waarin verweerder woont of zijn zetel heeft en dit zelfs in geval van prioriteit van verweerder, tegenvordering, tussenkomst in vrijwaring en zelfs in kort geding. Alle door de verkoper afgesloten contracten worden exclusief aan het Belgisch recht onderworpen